I. Organizator konkursu

Konkurs realizowany jest w ramach projektu #Krowodrza111, upamiętniającego przyłączenie Dzielnicy V do Krakowa. Organizatorem Konkursu  „Ogrodoza”, zwanego dalej „Konkursem”, jest www.zielonyblok.pl oraz MojaKrowodrza (profil na FB).

II. Konkurs

1. Konkurs organizowany jest w ramach promocji miejskiego ogrodnictwa poprzez zachęcanie mieszkańców Krowodrzy do uprawy roślin na parapetach, balkonach czy pod oknami bloków oraz do prezentowanie efektów swoich działań.

2. Cele konkursu:

 • Przywrócenie ducha ogrodniczego dawnych wsi podkrakowskich wchodzących w skład dzielnicy Krowodrza;
 • Promocja miejskich ogrodników;
 • Zachęcanie do uprawy roślin i tworzenia zielonych przestrzeni w mieście;
 • Zwiększenie świadomości w zakresie korzyści, jakie niesie ze sobą zieleń miejska dla zdrowia i jakości życia mieszkańców;
 • Promocja postaw proekologicznych, w tym promowanie lokalnej produkcji żywności;
 • Integracja lokalnej społeczności.

3. Nazwa Konkursu „Ogrodoza” powstała w kontrze do zjawiska betonozy, czyli betonowywania miejskiej przestrzeni kosztem zieleni.

III. Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletni mieszkańcy Krowodrzy, którzy na terenie Dzielnicy V uprawiają swoje rośliny w ogrodach, domach, balkonach.
 2. W ramach Konkursu spośród wszystkich uczestników spełniających wymagania formalne zostanie wybrany jeden zwycięzca oraz dwa wyróżnienia.

IV. Organizacja konkursu i wybór zwycięzców

 1. W Konkursie biorą udział wszystkie prace zgłoszone do Konkursu droga mailową spełniające wymagania formalne.
 2. Wyboru jednej zwycięskie pracy i dwóch wyróżnień dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Wszystkie nadesłane prace do Konkursu podlegają jej ocenie. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień i nagród w Konkursie oraz rezygnacji z wyboru zwycięskiej czy wyróżnionej pracy. 
 4. Podstawowymi kryteriami oceny pracy są:
 • Pomysłowość;
 • Oryginalność;
 • Walory estetyczne zdjęć;
 • Nawiązanie do ogrodniczych tradycji Krowodrzy;
 • Pasja i zaangażowanie uczestnika.

5. Nagrodami w konkursie są:

 • Nagroda główna: bon o wartości 200,00 zł na zakup roślin ufundowany przez Ogród Łobzów oraz miód pitny ufundowany przez sklep Winnica;
 • Pierwsze wyróżnienie: bon o wartości 150,00 zł na zakup roślin ufundowany przez Ogród Łobzów oraz butelka wina ufundowana przez sklep Winnica;
 • Drugie wyróżnienie: bon o wartości 150,00 zł na zakup roślin ufundowany przez Ogród Łobzów oraz słoik miodu ufundowany przez sklep Winnica;
 • Dodatkowo organizator zastrzega sobie prawo przyznania dla maksymalnie dziesięciu uczestników konkursu, których prace się wyróżniają, specjalnego wydania magazynu Gardeners’ World Edycja Polska. Własne uprawy ufundowanym przez redakcję ww. czasopisma.

6. Sponsorami nagród są ambasadorzy konkursu, tj.:

Ogród Łobzów mieszczący się przy ulicy Przeskok 16 w Krakowie i specjalistyczny sklep Winnica mieszczący się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 124 w Krakowie.

V. Zasady zgłaszania prac konkursowych

Zasady zgłaszania prac konkursowych

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jedną propozycję konkursową. Autorem może być tylko jedna osoba.
 3. Każdy uczestnik w zgłoszeniu wysyła maksymalnie: trzy fotografie dokumentujące własną działalność ogrodniczą, uzupełnionej o wskazanie lokalizacji (nazwy ulicy) na terenie Dzielnicy V Krowodrza przy której ową działalność realizuje oraz opis swojej pasji do miejskich upraw (minimum 100 znaków ze spacjami).
 4. Zgłoszenie konkursowe zawierające fotografie i opis własnych upraw należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: lukasz@zielonyblok.pl z dopiskiem w tytule: „Konkurs Ogrodoza”.
 5. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi: Ogrodoza_Zalacznik_nr1.
 6. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku własnej osoby.
 7. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając swoje zgłoszenie konkursowe, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii i opisu własnych upraw na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
 9. Regulamin wraz z załącznikiem jest dostępny na stronie: www.zielonyblok.pl.
 10. Termin przesyłania propozycji upływa 31.08.2021. Propozycje przesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 11. Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz akceptację wszystkich jego warunków.

VI. Wyniki konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie do 15.09.2021 r., przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego terminu, bez podania przyczyny.
 2. Wręczenie nagród odbędzie się podczas finału projektu #Krowodrza111 – „Dożynki na Krowodrzy”, a o jego terminie Organizator poinformuje Laureatów konkursu drogą mailową. W przypadku braku możliwości organizacji ww. wydarzenia tj. „Dożynek na Krowodrzy” Organizator niezwłocznie powiadomi Laureatów o zmianie sposobu i terminu wręczenia nagród, z tym, że powyższe nie może odbyć się później niż do 31.12.2021r.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zielonyblok.pl.
 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych.
 3. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Konkursu.

VIII. Załącznik nr1