Według prognoz ONZ w 2025 roku 60% mieszkańców świata będzie mieszkało w wielkich aglomeracjach miejskich, a 80% w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców”.1

Jak wynika wyraźnie z przytoczonego cytatu kwestia zieleni miejskiej będzie co raz poważniejszym wyzwaniem dla współczesnego świata. Zanim więc przejdę do opisywania zielonych miejsc na mapie Krakowa, pozwolę sobie pokrótce nakreślić aktualny stan zieleni miejskiej w naszym mieście. Zacznę od przytoczenia jednej z popularniejszych jej definicji:


Zieleń miejska to wszystkie tereny czynne biologicznie na terenie miast, niezależnie od tego jak są użytkowane, oraz kto jest ich właścicielem”.2

Bedą to zatem wszelkie siedliska wielu gatunków roślin i zwierząt, składające się na bioróżnorodność w mieście. Ze względu na ich charakter i funkcje możemy wyróżnić wśród tych terenów:

 1. Parki miejskie.
 2. Parki kieszonkowe.
 3. Ogrody botaniczne.
 4. Ogrody zoologiczne.
 5. Ogrody społeczne.
 6. Ogrody sąsiedzkie.
 7. Ogrody edukacyjne.
 8. Ogródki działkowe.
 9. Ogrody prywatne.
 10. Ogrody kultu religijnego.
 11. Place i skwery.
 12. Łąki kwietne.
 13. Parklety.
 14. Uprawy balkonowe, zaokienne i podokienne.
 15. Farmy miejskie.
 16. Cmentarze.
 17. Zieleń forteczną.
 18. Zieleń uliczną.

W 2017 roku na obszarze Krakowa znajdowały się:

• 3 obszary Natura 2000 o łącznej powierzchni 384,39 ha.
• 5 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 48,58 ha.
• 3 parki krajobrazowe o łącznej powierzchni 4.753,6 ha.
• 12 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 106,51 ha.
• 47 parków miejskich o łącznej powierzchni 472,86 ha.
• 311 pomników przyrody, w tym: 308 pojedynczych drzew, 1 aleja (aleja do klasztoru Benedyktynów obsadzona lipami drobnolistnymi), 1 głaz narzutowy (głaz Rapa Kiwi przy ul. Spółdzielców), 1 źródło (Źródło Świętojańskie w Tyńcu u podnóża północnego stoku wzgórza Duża Biedzinka).3

Najnowsze dane dotyczące obszarów zielnych w Krakowie pochodzące z 2017 roku przedstawiają się następująco:

Raport o stanie miasta 2017, Kraków 2018, s. 44.
(Źródło: www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/221776/karta 28.04.2019)

Poniższa tabela przedstawia tereny zielone w przeliczeniu na mieszkańca na koniec 2017 roku i w porównaniu z rokiem 2016. Zwiększającej się liczbie mieszkańców i postępującej zabudowie mieszkaniowo-usługowej nie towarzyszy wzrost terenów zielonych, stąd spadek udziału zieleni miejskiej w przeliczeniu na jednego mieszkańca.


Biuletyn statystyczny miasta Krakowa 2018.
(Źródło: www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/232312/karta 28.04.2019)

Bibliografia:

 1. urbnews.pl/istota-zieleni-w-przestrzeni-miejskiej (28.04.2019).
 2. Böhm A., Stan zasobów przyrody, [w:] Raport o stanie środowiska miasta Krakowa w latach 1994–1999, Kraków 1999.
 3. Raport o stanie Miasta 2017, Kraków 2018 (Źródło: www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/221776/karta 28.04.2019).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *